Informacja o danych osobowych

Informacja o danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTOR Spółka z o.o. z siedzią: 30-740 Kraków, ul. Półłanki 80, zwany dalej „Administratorem”.
2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane:
a) w związku z realizacją przez Administratora na rzecz Klienta umów
lub
b) w związku z wyrażoną zgodą na przedstawienie przez Administratora oferty.
3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). W zależności od celu przetwarzania poszczególnych kategorii danych przez Administratora brak podania danych osobowych:
a) uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT,
b) uniemożliwi przedstawienie oferty.
4. Administrator informuje, że każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
5. Administrator informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług na rzecz Klienta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
6. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. Kontrahentom zaangażowanym w realizację umów,
b. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
c. Firmom kurierskim i pocztowym.
7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
8. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na sdres mailowy: eltor@eltor.com.pl.